Executive Director
HR Digest

BEN NGUYEN, MBA, SPHR

  • Văn hóa doanh nghiệp

  • Vận hành tổ chức

  • Chiến lược kinh doanh

  • Tư vấn quản lý

Connect with me:

I have worked with:

My expertise: